Kaj je ŽvN?

Skavtska šola Življenja v naravi je nastala kot odgovor na pomanjkanje tehni?nega znanja v ZSKSS, saj voditelji velikokrat niso bili sigurni v svoje znanje veš?in, zaradi ?esar se je pogosto dogajalo, da so zanemarjali skavtske veš?ine in s tem enega temeljnih stebrov skavtstva.
Z vpeljavo izobraževanja z imenom Življenje v naravi se je postavil temelj Skavtskih šol, ki po svoji tematiki in vlogi spadajo ob bok Tabornim šolam, ki s svojo tradicijo v ZSKSS že nekaj ?asa skrbijo za metodološko izobraževanje skavtskih voditeljev. Skavtska šola življenje v naravi se drži na?ela našega ustanovitelja Baden Powela, ki je vseskozi zagovarjal dejstvo, da je potrebno mlademu ?loveku približati naravo, kar je najlaže in najbolj pristno preko življenja z naravo v naravi s pomo?jo skavtskih veš?in.
V sodelovanju s poverjeništvom za usposabljanje voditeljev jo pripravlja trop za veš?ine - ŽvN, ki ga sestavljajo trenerji iz razli?nih podro?ij. SŠ Življenje v naravi je del uradne sheme izobraževanja v ZSKSS.

Komu je namenjena ?

SŠ Življenja v naravi je namenjena popotnicam in popotnikom od 18. leta naprej ter voditeljicam in voditeljem. Primerna je za vse, ki bi želeli izpopolniti svoje znanje iz razli?nih podro?ij. Pri vsaki veš?ini na Sš ŽvN za?nemo od za?etka, z najbolj temeljnimi veš?inami, torej predznanje ni nujno potrebno. Pomembno je, da so udeleženci motivirani in jih tematika zanima. Na koncu sledi preverjanje nau?enega preko prakti?nega preizkusa. Od udeležencev pri?akujemo le, da bodo pridobljeno znanje posredovali naprej v svojih skavtskih skupinah.

NAMEN SŠ ŽvN je...

  • obuditi zanimanje v ZSKSS za skavtske tehni?ne veš?ine, vzpostaviti sistem šolanja in prenašanja že pridobljenega znanja posameznikov na druge;
  • dvigniti nivo znanj o tehni?nih veš?inah na podro?ju  celotnega ZSKSS;
  • obuditi spoštovanje do narave in prenašati znanje za trajnostno izkoriš?anje naravnih virov;
  • omogo?iti lažje izvajanje TŠ saj se tam voditeljem ne bo potrebno ubadati z u?enjem bodo?ih voditeljev vozlov, postavljanja ognja ipd., kar potrebujejo pri svojem delu;
  • usposobiti in opremiti skavte (PP in voditelje) s tehni?nimi veš?inami, da bodo znali med skavtskimi aktivnostmi poskrbeti za varnost sebe in drugih;
  • usposobiti skavtske voditelje z veš?inami, ki omogo?ajo na?rtovanje in izvajanje kakovostnega programa;
  • pripraviti bazen usposobljenih voditeljev za tehni?na znanja.

Vizija

Danes: Skavtski voditelji se bodo s pomo?jo pridobljenih znanj lažje odlo?ali za izvajanje skavtskih dejavnosti na prostem in naravo ter skrb zanjo lažje približali otrokom, ki jim bo postala resna alternativa ra?unalniku in TV.
V prihodnosti: ŽvN je v prihodnosti izobraževanje za PP in novejše voditelje, saj bodo vsi ostali voditelji to šolanje opravili že pred za?etkom vodenja.

Oznake ŽvN

Simobol tropa ŽvN je stiliran odtis zveri zelene barve z notranjo zapolnitvijo ŽvN v rde?i barvi.

Našitek, ki izkazuje opravljeno posamezno stopnjo SŠ ŽvN je podrejen CSP ZSKSS. Našitek je modre barve z oranžnim simobolom odtisa stopala. Za opravljeno SŠ ŽvN1 je tako na našitku en odtis stopala kar pomeni “stopinja v naravo”, po opravljeni SŠ ŽvN2 pa sta na našitku dva odtisa kar simboli?no pomeni “ korak v naravo”.

Po uspešno opravljeni SŠ ŽvN udeleženec prejme našitek, ki ga našije na kroju v skladu s Pravilnikom o kroju in oznakah v ZSKSS. Ker je leva stran nad žepom kroja rezervirana za usposabljanja na tabornih šolah, našijemo našitek ŽvN nad desni žep.

Dogodki usposabljanja

SŠ ŽvN1 – Skavtska šola Življenje v naravi 1. stopnje

Na SŠ ŽvN1 udeleženci pridobijo osnovna znanja o bivakih, ognjih, vozlih, dendrologiji, orientaciji, prvi pomo?i, vezavah, zgradbarstvu, varnosti pri delu, užitnih samoniklih rastlinah in kuhanju. SIN po potrebi dolo?i dodatne vsebine. 
Za udeležbo na SŠ ŽvN1 je pogoj, da udeleženec v teko?em letu dopolni 18 let, predznanje ni pomembno.

SŠ ŽvN2 – Skavtska šola Življenje v naravi 2. stopnje

Na SŠ ŽvN2 udeleženci nadgradijo znanje, pridobljeno na SŠ ŽvN1  Pridobijo tudi nova znanja (primitivne tehnike netenja ognja, postavljanja bivakov iz naravnih materialov, izdelava pripomo?kov (lastne vrvi, posode in pribora …). SIN po potrebi dolo?i dodatne vsebine. Udeleženci pridobijo tudi znanje o pravilni opremi ter osnovah preživetja v težkih vremenskih pogojih (dež, sneg …).

Za udeležbo na SŠ ŽvN2 je pogoj udeležba na SŠ ŽvN1. Starostna omejitev je 19 let. V skrajnih primerih se lahko udeleženec udeleži SŠ ŽvN2 brez udeležbe SŠ ŽvN1, vendar inštruktorji temeljito preizkusijo njegov nivo znanja veš?in, ki mora biti enakovreden udeležencu, ki je kon?al SŠ ŽvN1.

Pri prijavi na SŠ ŽvN2 imajo prednost bodo?i inštruktorji SŠ ŽvN, potem udeleženci SŠ ŽvN1, do zapolnitve mest pa sprejemamo tudi ostale, ki so SŠ ŽvN1 opravljali le preko izpita.

Priložnostne delavnice

Tekom leta Trop SŠ ŽvN organizira enodnevne delavnice, za katere se pojavi zanimanje pa zanje ni ?asa na SŠ ŽvN. Nekatera izobraževanja so namenjena Inštruktorjem SŠ ŽvN, nekatera pa vsem skavtom.

Struktura TROPA ŽvN

Trop je sestavljen iz dveh delov; ožjega tropa, inštruktorjev, ki koordinirajo delo tropa in je predvsem organizacijske narave ter razširjenega dela, ki združuje vse inštruktorje in je precej bolj tehni?ne in prakti?ne narave. Za lažje delo je razširjen trop razdeljen na štiri podro?ja Ogenj, Hrana, Odprava in Pioneristika.  Vsako podro?je pokriva dolo?en sklop tem, ki so smiselno porazdeljene po sklopih. Podro?ja skrbijo za razvoj in izbor znanj, ki jih želimo negovati in prestaviti.